Menu

Privacy verklaring

Deze privacy verklaring gaat over elke verwerking van persoonsgegevens van personen die diensten afnemen van Tao 3 Healing. Deze privacyverklaring komt voort uit de wet De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tao 3 Healing ( QG) vindt het belangrijk dat haar dienstverlening betrouwbaar en transparant is. QG gaat dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Tevens zorgt QG ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In het kader van transparantie geeft QG ook informatie over de verwerking van andere gegevens dan persoonsgegevens. Hierna worden alle persoonsgegevens en andere gegevens gezamenlijk ook aangeduid als gegevens.

QG probeert haar dienstverlening continu te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke behoeften en wensen. Daarom kan QG deze privacyverklaring aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.

QG verwerkt je gegevens niet zonder reden en alleen als die nodig zijn voor een of meer specifieke doeleinden. QG deelt jouw gegevens nooit met anderen.

QG is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens. Zo stelt QG vast hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. De klantenservice kun je onder meer bellen op 06-57 22 79 20 en e-mailen info@tao3healing.nl.

QG is een eenmansbedrijf en Johan beheert de gegevensbescherming. Hij ziet er op toe dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving. De werkzaamheden van Johan voor gegevensbescherming bestaan onder meer uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens. Je kunt Johan bereiken op info@tao3healing.nl.

Specifieke gegevens gelden voor de categorie:

Cursisten van reguliere lessen en workshopsNAW, telefoon, e-mail, incasso bank gegevens en door jou verstrekte medische gegevens.

Chi Nei Tsang massage behandeling: NAW, telefoon, e-mail, student profiel, behandeldossier met door jou verstrekte medische gegevens en ondertekende privacy verklaring.  

Counseling/ persoonlijke gesprekken/ therapie: NAW, telefoon, e-mail en dossier beheer en jouw privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende counseler/therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over de gesprekken,  jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Contact met Johan via WhatsApp